menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletter
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 7606 osób
 • Do końca roku: 37 dni
 • Do wakacji: 213 dni
Wtorek, 2015-11-24
Imieniny:
Emmy, Flory

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

 

 

 INFORMACJA

 

 

Wydawanie i przyjmowanie

"Kart przyjęć dzieci do przedszkola"

na rok szkolny 2015/2016

odbędzie się w terminie

od 01.02.2015 r. do 15.03.2015 r.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR V/38/2015

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

 

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez

Gminę Gryfic

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 , z 2005 r. Nr 17, poz. 141 , Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 , z 2007 r. Nr 42, poz. 273 , Nr 80, poz. 542 , Nr 115, poz. 791 , Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz. 416 , Nr 145, poz. 917 , Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 , Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 , z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622 , Nr 112, poz. 654 , Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 , z 2012 r. poz. 941 i 979 , z 2013 r. poz. 87 , 827 , 1191 , 1265 , 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 , 290 , 538 , 598 , 642 , 811 , 1146 , 1198 i 1877) uchwala się co następuje:

 

     § 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice:

1) Praca rodzica samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt

2) Praca obojga rodziców - 3 pkt

3) Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu od 3 – 4 godzin

powyżej 5 godzin - 2 pkt

4) Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu od 1 – 2 godzin powyżej 5 godzin - 1 pkt


     § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.


     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Tokarczyk

 

 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PRZEDSZKOLA  NR 1  W  GRYFICACH

NA  ROK  SZKOLNY  2015/2016

 

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7)

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015 r.

§1

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gryfice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcioletnich  realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 

§2

Rodzice dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do Przedszkola Nr 1  w Gryficach składają dyrektorowi deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§3

1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

    Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Gryfice przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

 • kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
 • wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

2. Drugi etap rekrutacyjny.

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

 

Kryterium

Liczba punktów

Praca rodzica samotnie wychowującego dziecko

5

Praca obojga rodziców

3

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu  od 1do 2 godzin powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki

1

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu  od 3-4 godzin powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki

2

 

§4

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Gryfice

 1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Gryfice mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami .
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Gryfice przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

§5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

§6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)   weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

2)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),

3)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Nr1 w Gryficach.

 

§7

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Nr 1 w Gryficach.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty:

1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),

5)   zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 3. Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej Przedszkola Nr 1  oraz w przedszkolu.

 

§9

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2015/16

 1. 2 lutego 2015 r. – 13 marca 2015 r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami w przedszkolu.
 2. 16 marca 2015 r. – 15 kwietnia 2015 r. – postępowanie rekrutacyjne.
 3. 16 kwietnia 2015 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola


 

http://przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/karta-zgloszenia-dziecka-do-przedszkola-nr1.doc

 

  

 

Do pobrania: Deklaracja kontynuacji wychowaia przedszkolnego w przedszkolu Nr 1 w Gryficach

 

 

http://www.przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/deklaracja-kontynuacji-wychowania-przedszkolnego-w-przedszkolu-nr-1-w-gryficach.doc 

 

 

 

 

Do pobrania: Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


http://www.przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka-oraz....doc

 

 

 

Do pobrania: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

http://www.przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/oswiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny-kandydata.doc

 

 

 

U W A G A

 


Celem zminimalizowania stresów dzieci związanych z pobytem w pierwszych dniach w przedszkolu, organizuje się  w dniu 13.06.15 r. /sobota/ w godz. od 1100   do 1230 „dzień otwarty”  dla rodziców i dzieci nowo przyjętych. 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>