menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletter
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 9606 osób
 • Do końca roku: 214 dni
 • Do wakacji: 24 dni
Wtorek, 2016-05-31
Imieniny:
Anieli, Feliksa

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

 

 

 INFORMACJA

 

 

Wydawanie i przyjmowanie

"Kart przyjęć dzieci do przedszkola"

na rok szkolny 20106/2017

odbędzie się w terminie

od 15.02.2016 r. do 15.03.2016 r.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR V/38/2015

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

 

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez

Gminę Gryfic

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 , z 2005 r. Nr 17, poz. 141 , Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 , z 2007 r. Nr 42, poz. 273 , Nr 80, poz. 542 , Nr 115, poz. 791 , Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz. 416 , Nr 145, poz. 917 , Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 , Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 , z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622 , Nr 112, poz. 654 , Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 , z 2012 r. poz. 941 i 979 , z 2013 r. poz. 87 , 827 , 1191 , 1265 , 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 , 290 , 538 , 598 , 642 , 811 , 1146 , 1198 i 1877) uchwala się co następuje:

 

     § 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice:

1) Praca rodzica samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt

2) Praca obojga rodziców - 3 pkt

3) Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu od 3 – 4 godzin

powyżej 5 godzin - 2 pkt

4) Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu od 1 – 2 godzin powyżej 5 godzin - 1 pkt


     § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.


     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Tokarczyk

 

 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PRZEDSZKOLA  NR 1  W  GRYFICACH

     NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

Podstawa prawna:


- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 i 811)
- Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

- Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015r.

- Zarządzenie Nr 400/2016r. Burmistrza Gryfic z dnia 9 stycznia 2016r.

 

§1

           Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1.    Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2.    Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
 3.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola prowadzi się co roku na każdy kolejny rok szkolny na wolne miejsca w placówce.
 4.    Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gryfice.
 5.    Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 6.    Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Nr 1 w Gryficach (załącznik nr 4).
 7.    W Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola określa się kolejność do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 8.    Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 9.    Rodzice dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do Przedszkola Nr 1  w Gryficach składają dyrektorowi deklarację o kontynuacji w terminie od 15stycznia 2016r. do 22 stycznia 2016r.
 10.    W przypadku nie złożenia deklaracji kontynuacji uczęszczania do przedszkola w podanym terminie , dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.
 11.    Informacja o zapisach dzieci jest podawana w formie ogłoszenia w widocznym miejscu w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola.
 12.    Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 13.   Złożenie podpisanej przez rodzica /prawnego opiekuna Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola Nr 1 w Gryficach ,  jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 14.  Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola   jest podpisanie umowy na korzystanie ze świadczeń przedszkola w terminie podanym przez dyrektora placówki (informacja o terminie podpisywania umów wywieszana jest razem z listą  przyjętych dzieci do przedszkola).
 15.  Niepodpisanie umowy w podanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z przedszkola.

 

 

 

 

§2

Kryteria przyjęć do przedszkola


 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Gryfice.
 2. Zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zm.) w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku 6 lat rozpoczynające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i dzieci 5 i 4-letnie , które mają prawo do edukacji przedszkolnej.

 

3. Pierwszy etap rekrutacyjny.

    Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Gryfice przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

 • kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
 • wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

4. Drugi etap rekrutacyjny.

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015r.brane są pod uwagę kryteria :

 

Kryterium

Liczba punktów

Praca rodzica samotnie wychowującego dziecko

5

Praca obojga rodziców

3

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu  od 3 do 4 godzin powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki

2

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu  od 1 do 2 godzin powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki

1

 

 

 

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów  rodzice/prawni opiekunowie dziecka, składają oświadczenia dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

§3

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów


 1. Do wniosku dołącza się dokumenty:

1)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ( załącznik nr 3),

2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (załącznik nr 2),

4)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),

5)      zaświadczenie o zatrudnieniu.

6)      oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 1)

 

      2. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

      3. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

      4. Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej  przedszkola.

      5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w  oświadczeniu, komisja rekrutacyjna , rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

      6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 , w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Gryfic o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

       7. Złożenie fałszywych danych równoznaczne jest ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

 

§ 4

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Gryfice

 

1.Dzieci zamieszkałe poza Gminą Gryfice mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami .

2.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Gryfice przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

 

 

 

§ 5

Postępowanie uzupełniające


Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 30 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

 

§6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty.
 3. Dziecko z listy zakwalifikowanych , zostaje przyjęte do przedszkola, jeżeli rodzic/opiekun prawny dziecka  w terminie od 29.03.2016r. do 12.04.2016r. potwierdzi  wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 5).
 4. Brak potwierdzenia woli przez rodziców/opiekunów prawnych , jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

2)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),

3)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

         6. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Nr 1 w Gryficach.

 

§7

Procedura odwoławcza

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Nr 1 w Gryficach.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

§8

          Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2016/17


Zarządzeniem Nr 400/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 19 stycznia 2016r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2016/2017  (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 400/2016)  :

 

 

l.p

Rodzaj czynności

Termin w   postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.02.2016 r.

     do

15.03.2016 r.

 

18.04.2016 r.

      do

16.08.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

16.03.2016 r.

      do

23.03.2016 r.

 

 

17.08.2016 r.

     do

24.08.2016r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29.03.2016 r.

 

25.08.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29.03.2016 r.

    do

12.04.2016 r.

26.08.2016 r.

     do

29.08.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

15.04.2016 r.

 

30.08.2016 r.

 

Załączniki do regulaminu:

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 4. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 5. Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia kandydata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola


 http://przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/karta-zgloszenia-do-przedszkola.doc

 

  

 

Do pobrania: Deklaracja kontynuacji wychowaia przedszkolnego w przedszkolu Nr 1 w Gryficach

 

http://www.przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/deklaracja-kontynuacji-wychowania-przedszkolnego-w-przedszkolu-nr-1-w-gryficach.doc 

 

 

 

 

Do pobrania: Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


http://www.przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka-oraz....doc

 

 

 

Do pobrania: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

http://www.przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/oswiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny-kandydata.doc
Do pobrania: Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola


http://przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/potwierdzenie-przez-rodzica-opiekuna-prawnego-woli-przyjecia-do--przedszkola-nr-1-w-gryficach-na-rok-szk.-2016-2017.doc
Do pobrania: Oświadczenie o miejscu zamieszkania


http://przedszkole1gryfice.szkolnastrona.pl/container/rekrutacja/oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania.doc 

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>